top of page

1-2. osztályos tanulóknak, ha hiányzik egy kis támogatás az iskola beváláshoz

Hetente 1 alkalom, választható időpontban

50 perc

Kislétszámú, maximum 4 fő 

 • A gyermek önbizalom-hiány tüneteit mutatja az iskolában 

 • Teljesítménykényszer alatt áll

 • Disz-gyanú áll fenn

 • Keveri a hangokat, betűket, számokat

 • Nehézséget okoz a feladatok értelmezése 

 • Az otthoni gyakorlás megnehezíti a család életét

Részképességfejlesztés iskolások számára

Kinek ajánljuk?

Időpont

Időtartam

Kifejezetten javasoljuk, ha:

Csoportlétszám

 • Fogadóórára való bejelentkezés heti szinten a gyermek fejlettségi szintjéről, beilleszkedéséről, beválásáról való tájékoztatás céljából (15 perc)

 • Összefoglaló írásbeli tájékoztatás havi szinten a foglalkozások menetéről, az adott hónapban érintett területeket illetően

A fejlesztés tartalmazza

Részképességfejlesztés (kognitív)

A kognitív, vagy más szóval megismerő funkciók gyűjtőfogalom, melyhez a következő területek tartoznak:

érzékelés-észlelés, figyelem, megfigyelőképesség, emlékezet, gondolkodási funkciók

 

A kognitív funkciók fejlesztésének célja az iskolaérettséghez szükséges részképességek kialakítása. A tanulási zavarok hátterében legtöbbször valamely részképesség zavara, elmaradása áll. A gyermek teljesítő képessége komplex pszichikus funkciók sokaságából tevődik össze, amelyek egy sor részteljesítményből épülnek fel.

 

 

Amennyiben ezek a részképességek nem alakulnak ki, a magasabb kognitív funkciók nem lehetségesek. A sikeres iskolai beváláshoz gyermekeinknek olyan tudásra van szükség, melynek alapja a koncentrált figyelem, a biztos rövid és hosszú idejű emlékezet, elemi gondolkodási műveletek végzése, jó problémamegoldó képesség.

 

 

Az egyes részképességeket, kognitív funkciókat már a korai életévektől mérni, vizsgálni tudjuk. A tesztek az adott életkornak megfelelő részképességeket mérik, így egyes képességek hiányára, elmaradására fény derül.

 

 

A képességfelmérést követő fejlesztés, egyénre szabott, komplex terápia változatos helyzetek/eszközök segítségével a hiányzó készségek, képességek kialakítása. A játékos képességfejlesztések heti egy-két alkalommal, egyéni vagy kiscsoportos formában történnek.

ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS

Az eredményes tanulás egyik feltétele az érzékszervek illetve az érzékelési folyamatok megfelelő állapota, fejlődése és működése.

 

Az érzékelés, észlelés fejlesztésének területei:

 

Mozgás és egyensúlyészlelés fejlesztése

 • A saját mozgás érzékelése elősegíti a biztonságos mozgáskoordinációt, a térben való tájékozódást és az egyre bonyolultabb és finomabb mozgások megtanulását.

 • A nehezen tanuló gyerekek között gyakran fordul elő motoros éretlenség, mozgásos ügyetlenség, esetleg enyhébb fokú mozgáskorlátozottság.

 

Látásérzékelés fejlesztése

 • szem-kéz koordináció

 • vizuális időrendiség

 • formaészlelés

 • vizuális ritmus észlelése

 • színlátás fejlesztése

 

Hallásérzékelés fejlesztése

 • auditív diszkrimináció

 • beszédhang analízis

 • ritmusfejlesztés

 

Taktilis, tapintási észlelés

Tér észlelés (testtudat, téri tájékozódás)

Idő észlelés (sorrendiség, tájékozódás)

GONDOSKODÁSI FUNKCIÓK

 • A környezet megismertetése, felfedeztetése.

 • Elemi fogalomrendszer kialakítása, ismereteik rendszerezése, új ismeretek elhelyezése, színek, formák megismertetése.

 • Főfogalom alá rendelés.

 • Különbségek megfigyeltetése.

 • Változás megfigyeltetése.

 • (Logikai) - funkcionális összefüggések megfigyeltetése.

 • Analizáló - szintetizáló képesség fejlesztése.

 • Hiányok pótlása (szimmetria, rész-egész viszony)

 • Általánosítás, konkretizálás.

 • Analógiás gondolkodás fejlesztése.

 • Téri, idői tájékozódás fejlesztése.

 • Testfogalom fejlesztése.

 • Szám- és mennyiségfogalom fejlesztése.

 • Társadalmi szokások, elemi szabályok megismertetése, elsajátíttatása.

 • Hangulatok, érzelmek felismertetése.

 • Kreatív gondolkodás, képzelet fejlesztése

FIGYELEMFEJLESZTÉS

A figyelem ingerek közötti szelektálás. A figyelem kiemeli, pontosabbá és élesebbé teszi észlelésünket. Optimális feltételeket teremt az információk felfogásához és feldolgozásához.

 

A figyelem fejlesztésének területei:

Feladatmegoldás során, a spontán és az irányított figyelem is fontos szerepet játszik.

 

Tartós figyelem fejlesztése

Kitartó feladatvégzéshez, egy probléma megoldásához elengedhetetlenül fontos a tartós figyelem megléte. Kialakításához fontos, hogy a feladat a gyermek értelmi szintjének megfelelő legyen és jól motiváljon.

 

Intenzív figyelem fejlesztése

A hatékony tanuláshoz fontos a zavaró hatásoktól mentes környezet biztosítása. Teremtsük meg a lehetőségét annak, hogy a gyermek saját maga válassza ki a számára megfelelő nehézségű feladatot, találja meg saját tempóját, legyen képes az elmélyülésre.

 

Szelektív figyelem fejlesztése

A szelektív figyelmet fejleszti minden olyan feladat, amelyben válogatást, elkülönítést, lényegkiemelést, szempontválasztást és váltást gyakorolnak a gyerekek.

 

Megosztott figyelem fejlesztése

A figyelem egyidejű ráirányítása a több szempontú feladatokra. (összetett feladatok, többműveletes matematikai feladatok) 

EMLÉKEZETFEJLESZTÉS

 • Rövid távú emlékezet

 • Hosszú távú emlékezet

 • Auditív: hallás után hogyan tudunk megjegyezni és felidézni hang effektusokat, hangokat, szavakat, mondatokat.

 • Vizuális emlékezet: látott, szemünkkel érzékelt dolgot hogyan tudunk felidézni

 • Taktilis

 • Mozgásos

 • Térbeli

 • Időbeli emlékezet

FEJLESZTŐ élményTÁBOROK  >>> Júli 1-től

Nyári 

bottom of page